Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Aan groep 7 en 8 kunnen we binnen onze school ook godsdienstig (protestants) (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aanbieden. 

Veel ouders en verzorgers willen namelijk graag dat hun kinderen meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En dat hun kind kan ervaren wat dit in het leven van alledag kan betekenen. Elk schooljaar worden deze groep per brief benaderd of ze zich willen opgeven voor GVO of HVO lessen.

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties. De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

HVO

Levensvragen…

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op. In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. 

De leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Thema’s

Een paar voorbeelden van thema’s in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloezie, arm en rijk, feest en verdriet. Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

Dilemma’s

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

GVO

Dit onderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Het geeft o.a. een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities. Leerdoelen hierbij zijn:

leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen;
en het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

Tijdens de lessen leren kinderen de betekenis van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en de toepassing in het dagelijks leven.Verder maken ze kennis met andere godsdiensten, en wat dit betekent voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Zo worden ze voorbereid op hun eigen rol in de multiculturele en multireligieuze samenleving.Bij protestants vormingsonderwijs maken docenten doorgaans gebruik maken van de twee onderwijsmethoden: Het verhaal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk zijn er ook andere bronnen beschikbaar, zoals het aanbod van IKOS.


Voor meer informatie over GVO en HVO kijk op: www.vormingsonderwijs.nl

  

Mijn kind

Facebook