Medezeggenschapsraad (MR)

MR leden
- Haike van Lottum (voorzitter) 
- Marjolin Woudenberg (secretaris, namens het team)
- Janina Sijtsma (lid)
- Bernardet Annevelink (lid)
- Judith Akse (lid, namens het team)
- Jacqueline Bleumink (lid namens het team)


Notulen
Notulen MR vergadering 27 mei 2019
Notulen MR vergadering 1 april 2019
Notulen MR vergadering 18 februari 2019
Notulen MR vergadering 29 oktober 2018
Notulen MR vergadering 10 september 2018 

Notulen MR vergadering september 2017
Notulen MR vergadering november 2017
Notulen MR vergadering december 2017
Notulen MR vergadering maart 2018
Notulen MR vergadering mei 2018
Notulen MR vergadering juli 2018
Jaarverslag MR 2017-2018

Wat doen een MR?
De directie moet het advies of de instemming hebben van de MR, voordat kan worden besloten over zaken als:

  • algemeen beleid,
  • onderwijskundig beleid,
  • personeelsbeleid en
  • de organisatie van de school.

De directie zal de mening van de MR in de vorm van een advies of een al dan niet verkregen instemming serieus moeten nemen. Vandaar dat overleg tussen directie en de MR van groot belang is. Dit is noodzakelijk om eventuele geschillen op te kunnen lossen (de directie past een genomen besluit aan en de MR kan alsnog akkoord gaan, of de directie trekt een genomen voorstel in) Door deze medezeggenschap, het woord zegt het eigenlijk al, is er basis aanwezig voor een goede inhoudelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school. 

De MR besluit niet, maar adviseert of verleent instemming.

Ouders en de MR
Voor ouders zijn de onderstaande punten van belang. Zij kunnen daarop de schoolleiding maar ook de MR aanspreken.

Pedagogisch klimaat

Ouders dragen een deel van de vorming van hun kinderen over aan de school. De school vormt als het ware het verlengde van de opvoeding thuis waarbij de leerkracht een heel grote rol speelt.

Normen en waarden

De normen en waarden die binnen de gehele school worden gehanteerd zijn voor een groot deel gezichtsbepalend.

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs scoort heel hoog als motief voor de keuze van de school.

Mooie woorden, maar welke zaken worden in de MR besproken?

In de MR komen die punten aan de orde die de MR op dat ogenblik belangrijk acht. 
De MR kan en zal dus zelf tot initiatieven komen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de directie en zal de directie de MR vragen om advies of om instemming. Tevens kan de MR als geheel of een geleding binnen de MR de ouders en/of het personeel als achterban raadplegen. 
Zaken zoals het meerjaren beleid van de school, het personeelsbeleid, de begroting en het schoolplan zijn onderwerpen die besproken worden.

Welke zaken worden niet in de MR besproken?

De MR is echter géén klachtenbureau. Natuurlijk zijn de MR leden bereid om te luisteren naar de ouders en hun eventuele klachten en of opmerkingen. Maar de meest effectieve manier om onderwijskundige zaken of individuele zaken omtrent uw kinderen te bespreken is direct contact opnemen met de schoolleiding of met degene die op dat ogenblik voor de klas staat. 
Dus geen zaken betreffende individuele onderwerpen; maar wel; klassenverkleining, de begroting of het vakonderwijs. 

De MR praat en overlegt met de directie. De MR probeert de grote lijnen in de gaten te houden. 
Hieronder volgt een voorbeeld over de werkwijze:

  • de directie komt met een begroting en legt deze voor aan de MR
  • de MR bepaalt haar standpunt en deelt dit mee aan de directie
  • vervolgens komt de directie weer met een reactie op het standpunt van de MR
  • de directie neemt vervolgens een beslissing.

De MR kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school

Samenstelling MR

De MR is samengesteld uit een oudergeleding en een teamgeleding. De oudergeleding bestaat uit 4 ouders. De teamgeleding bestaat uit 4 leerkrachten en een adviserend lid (de directeur). De zittingsduur is in principe drie jaar. Elk jaar zal er een ouder en een personeelslid aftreden en indien noodzakelijk zullen er verkiezingen gehouden worden.

Informatie naar de ouders

De MR gebruikt de website om de ouders over de gang van zaken te informeren. 

Wist u dat MR vergaderingen openbaar zijn? 
Daarnaast kunnen er ouderavonden georganiseerd worden als de MR het nodig vindt om de ouders te informeren.  Of als het onderwerp minder belangrijk is zal de informatie d.m.v. een mail/ brief bij de ouders onder de aandacht worden gebracht.

Informatie van de ouders naar MR

De MR is gebaat bij een goed contact met de ouders. Zij willen graag op de hoogte blijven van wat er onder de ouders leeft. Schroom dus niet om een MR-lid aan te spreken als u iets dwars zit.

Tot slot
De MR neemt haar taak serieus. Wij hebben er heel veel zin in. Met uw medewerking en inbreng zal ons werk aan kwaliteit winnen. Zonder uw reacties kan de MR nooit optimaal functioneren. Ook wanneer u niet deelneemt aan de MR, worden uw ideeën en/of suggesties altijd op prijs gesteld.

Voor vragen, tips of complimenten mail naar: 
mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl


Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook