Zorg op school

Om goed te kunnen leren moet een kind goed in zijn vel zitten. Het is dus belangrijk om de ontwikkeling van een kind te volgen. Observaties en toetsen maken dat mogelijk. Resultaten en bevindingen worden besproken in een groepsbespreking. De leerkracht wordt begeleid door een zorgcoördinatoren. De zorgcoördinatoren werken niet met leerlingen, maar begeleiden de leerkracht bij het organiseren van de lessen. Het is mogelijk dat leerlingen in dezelfde groep verschillend werk maken, omdat ze op andere niveaus werken, of dat kinderen lessen volgen in een andere groep. 

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren zijn een belangrijke schakel in het totale zorgsysteem van de school. De taak van deze gespecialiseerde leerkrachten bestaat uit het coördineren van alle zaken rondom de leerlingenzorg. De zorgcoördinatoren zijn dan ook aanwezig bij de zorg gesprekken en neemt op verzoek van leerkrachten en ouders leer- en/of gedragsproblematiek onderzoeken af. Ook coacht/begeleiden de zorgcoördinatoren de leerkracht wanneer dit noodzakelijk/wenselijk is op het gebied van de zorgverbreding. 

Leerlingdossier

Zodra er sprake is van een speciale hulpvraag ten aanzien van een leerling door de leerkracht en/of de ouders wordt dit in het leerlingdossier vermeld. Daarin bewaren we alle gegevens van het kind; toetsuitslagen, signalering, diagnose en hulpverlening, zoals onderzoeken, gesprekken en dergelijke. Dit dossier is een belangrijk middel voor de school en is toegankelijk voor de ouders. U kunt voor inzage een afspraak maken met de directie van de school. Wij vinden het belangrijk om van elk kind een volledig beeld te hebben van zijn of haar onderwijsbehoefte. 

Het leerlingvolgsyteem

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken wij methode onafhankelijke toetsen van het CITO. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling worden 2 maal de sociaalcompetentie observatielijst ingevuld door de leerkrachten. Deze toetsen en observatielijsten verschaffen de leerkracht inzicht dat nodig is om te komen tot interventies als verlengde instructie, extra of aanvullende aanpassingen in het leerstofaanbod of pedagogische afstemming.

Facebook