Excellente leerlingen

Enkele jaren geleden is Stichting Archipel gestart met een traject Excellentie. Het team van afdeling onderwijs kreeg scholing omtrent de begeleiding van (meer) begaafde kinderen. Verder zijn er twee ambulant begeleiders binnen Stichting Archipel, waar je terecht kunt met vragen omtrent (meer) begaafde leerlingen. Een van die ambulant begeleiders ( Alice Koekkoek ) is werkzaam bij ons op school.

Op schoolniveau hebben wij een werkgroep samengesteld met een leerkracht uit de onderbouw (Erna Kaatman) en een leerkracht uit de bovenbouw (Heleen Bronsvoort ) en de IB-er (Alice Koekkoek). Deze werkgroep zet de lijnen binnen onze school uit en alles wordt vastgelegd in het “ Protocol Excellente Leerlingen”. Er is ook een werkgroepje van ouders die meedenken en af en toe ingezet worden.

Door allerlei ontwikkelingen wordt dit protocol ieder schooljaar bijgesteld. In dit protocol staan ook de spellen/ materialen per groep vermeld die ingezet kunnen worden voor bovengenoemde doelgroep.

Twee keer per jaar (oktober/ mei ) vullen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 de groeps signaleringslijsten Excellentie in, om de (meer) begaafde leerlingen te kunnen signaleren en op die manier de onderwijsaanpassingen zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Deze lijsten worden ook doorgegeven aan de nieuwe leerkracht bij de overdracht aan het einde van het schooljaar.

Bij een kleuter spreken wij van een ontwikkelingsvoorsprong en bij leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van een excellente leerling en dat is een leerling die wat meer aan kan en meer uitgedaagd moet worden, om te voorkomen dat het onder zijn/ haar niveau gaat presteren.

Vooruitwerklab

8 Januari 2014 werd op basisschool De Parel aan het Zwanevlot in Zutphen het eerste ‘Vooruitwerklab’ buiten Nijmegen officieel geopend. Een pilot die mogelijk dit jaar nog elders in den lande een vervolg krijgt. Gedurende een half jaar volgen acht leerlingen uit de regio - Samenwerkingsverband Weer Samen naar School Zutphen en straks uit de regio IJssel-Berkel - hier een dagdeel per week aanvullend onderwijs.  „Nijmegen is ver weg en ook hier in de regio zijn hoogbegaafde leerlingen. Twee tot drie procent heeft een IQ van boven de 130. Daarom hebben we contact opgenomen met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) dat de expertise in huis heeft om hoogbegaafde kinderen te begeleiden.” Twee leraren, Petra Maas en Alice Koekoek, zijn inmiddels opgeleid om deze vorm, van onderwijs, naar het idee van de Amerikaanse wetenschapper Sternberg, te kunnen geven. „De achterliggende theorie is dat niet alleen analytische intelligentie voorwaarde is om succesvol tezijn, maar ook de praktische en de creatieve intelligentie getraind moeten worden”, aldus Lianne Hoogeveen namens het CBO. 


Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook