Centrum voor jeugd en gezin

Sinds 2010 heeft de gemeente Brummen een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun opvoeders kunnen bij het CJG terecht voor alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opgroeien en opvoeden is leuk, spannend en vaak geniet u er zorgeloos van, maar soms heeft u vragen waar u graag iets meer over wilt weten. Bijvoorbeeld als uw kind niet wil slapen, uw kind geplaagd wordt of juist heel erg verlegen is. Pubers en ouders van pubers willen vaak meer weten over bijvoorbeeld de effecten van blowen of over zak- en kleedgeld, over vrijetijdsbesteding of over het aanvragen van een uitkering. Voor alle vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het CJG. 

Samenwerken

In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals consultatiebureau- en school verpleegkundigen, jeugdarts, orthopedagogen, diëtisten, scholen, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, en jongerenwerkers. 

Binnenlopen bij de CJG inlooppunten 

In de gemeente Brummen zijn er twee inlooppunten waar ouders, opvoeders, kinderen en jongeren terecht kunnen. U kunt er zonder een afspraak te maken binnenlopen en uw vraag stellen aan een professional. Ook kunt u er informatiemateriaal vinden en om ter plekke of thuis te lezen. 

Op www.samengoedvoorelkaar.nl/brummen/jeugd kunnen ouders, opvoeders, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veel informatie vinden over opvoeden en opgroeien. Voor elke leeftijdsgroep van baby, peuter tot en met de jongvolwassene is er veel informatie te vinden. 

Inlooppunten

Locatie Brummen: Plein Vijf bij het loket Wegwijs 
Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE Brummen. 
Inloopspreekuur: maandag en woensdag tussen 9.00 - 12.00 uur. 
Telefoon: 0575 568929 
e-mail: info@teamvoorelkaar.nl

GGD op school 

De schoolarts, de verpleegkundige en de logopediste die de verschillende onderzoeken op onze school uitvoeren zijn verbonden aan de GGD Regio Stedendriehoek, locatie Apeldoorn. De schoolarts houdt spreekuur in ons gebouw en is te vinden naast het kantoor van de intern begeleider. Bij ons op school werken de volgende mensen:
  • Arts: Marie-Louise van Anken
  • Verpleegkundige: Ine Halkers
  • Assistente: Jeanette Schipper
  • Logopedist: Inge Stedehouder
De jeugdverpleegkundige werkt op school samen met de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de intern begeleider. Gezamenlijk signaleren en bespreken zij leerlingen waar zij vragen over hebben. Deze vragen kunnen gaan over diverse onderwerpen zoals: pesten, gehoor/ogen, (schrijf) motoriek, opvoedingsproblemen, groei/lichaamshouding, zindelijkheid, hygiëne, eetproblemen, schoolverzuim, ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, sociale vaardigheden, slaapproblemen, verdenking kindermishandeling, de thuissituatie of problemen op groepsniveau. Kortom: over alles wat met onderwijs, opvoeding, lichamelijk en geestelijk welzijn te maken heeft.

Er kan geen informatie over een leerling worden gegeven zonder toestemming van de ouders. De jeugdverpleegkundige kan een leerling en zijn/haar ouders kortdurend begeleiden of verwijzen. Het verzoek om begeleiding kan worden gedaan door de ouders, de intern begeleider, een leerkracht, pedagogisch medewerker of het JGZ-team.
Ook voert de jeugdverpleegkundige op aanvraag groepsgerichte activiteiten op school uit. Hierbij kan het gaan over allerlei zaken met betrekking tot gezondheid en gezond gedrag. Bijv. pesten, hoofdluis of rouwverwerking. Tevens kan de jeugdverpleegkundige in dit kader adviseren over het gebruik van lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen.

Contactmomenten

Gedurende de schooltijd krijgt uw kind op onderstaande momenten te maken met de JGZ:
  • Vierjarigen. Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.
  • Vier- en vijfjarigen. U en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. Een logopedist nodigt uw kind uit voor een onderzoek als dat nodig is. De logopedist let hierbij op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door.
  • Vijfjarigen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. Hij of zij voert een gesprek over de gezondheid van uw kind. U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook wordt de lengte en het gemeten gewicht en wordt een gehoor- en oogtest gedaan.
  • Negenjarigen. Uw kind krijgt een uitnodiging voor: meten van lengte en gewicht, de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond en de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.
  • Groep 7. De kinderen krijgen een interactieve groepsles. Onderwerpen zijn voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.
  • Elf- en twaalfjarigen. Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek naar onder andere lengte, gewicht, gezichtsvermogen en de rug. Dit gebeurt veelal op school.
Daarnaast kan er een onderzoek plaatsvinden op verzoek van de ouders of de school of naar aanleiding van een eerder onderzoek door het jeugdgezondheidsteam (JGZ-team). Van al deze onderzoeken wordt u vooraf op de hoogte gesteld. Na het onderzoek kan de jeugdarts adviezen en/of voorlichting geven aan ouders en groepsleerkracht, de leerling na verloop van tijd opnieuw onderzoeken of de leerling doorverwijzen naar bijv. huisarts, fysiotherapeut of bureau jeugdzorg.

Logopedie

In groep 2 wordt uw kind door de jeugdarts gezien. Voorafgaand aan dit onderzoek krijgt u een vragenlijst, waarin ook vragen zijn opgenomen over de spraak-taalontwikkeling van uw kind. Als uit het onderzoek blijkt dat er vragen of zorgen zijn over het spreken van uw kind, meldt de jeugdarts uw kind aan voor een logopedisch onderzoek door de logopedist van de GGD.
Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen kinderen uit alle groepen aanmelden voor een logopedisch onderzoek. Alle aanmeldingen vinden plaats na overleg en met toestemming van de ouders.

Inloopspreekuren 

Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust met de GGD. Telefoon: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur. E-mail: jgz@ggdnog.nl. Meer informatie vindt u op www.ggdnog.nl.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook