Het ontstaan van Dalton

De daltonwerkwijze is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887–1973). Zij begon als jonge onderwijzeres in 1904 op een school te werken, waar maar een klas was. Daar kreeg zij te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren.

‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk. Zij koos daarom voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Ze overlegde met de leerlingen waar hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen liggen en waar die van de leraar. De afspraken werden vastgelegd in een soort contract, de taak. De kinderen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en het werk op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst bood op de momenten dat de kinderen zelfstandig aan het werk waren, hulp aan degenen die dat nodig hadden.

In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om het onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken. Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton(Massachusetts). Hier is ook de naam daltononderwijs ontstaan.

Met bijna vierhonderd scholen is het daltononderwijs de omvangrijkste vernieuwingsrichting in Nederland. Jaarlijks komen er scholen bij. Dit komt o.a. doordat dalton zich mee ontwikkelt in de huidige tijd. En dat was ook precies de wens van de oprichtster Helen Parkhurst. Zij vond het belangrijk dat kinderen werden opgevoed tot mensen met lef die in de toekomst taken uit kunnen voeren die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen. Dalton staat dus niet alleen voor het bijbrengen van cognitieve kennis, maar vindt juist het ontwikkelen van vaardigheden belangrijk.

Waarom dalton op kindcentrum Het P@rk?

Dalton Kindcentrum het P@rk is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen. Wij baseren onze visie op opvoeding, ontwikkeling en onderwijs op het gedachte goed van Helen Parkhurst.

Parkhurst gaf kinderen taken die ze in vrijheid mochten uitvoeren en waarbij ze mochten communiceren met klasgenootjes als dat nodig was (vrijheid in gebondenheid). Dat vraagt om vertrouwen. Het hebben van vertrouwen heeft te maken met het in vrijheid mogen werken aan de taak en het met elkaar mogen communiceren over de taak, maar ook met het hebben van vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van kinderen.

Ons staat een kindcentrum voor ogen, waar kinderen zich ontwikkelen, terwijl ze in hun waarde worden gelaten, door ze eigenaar te laten zijn van hun persoonlijke ontwikkeling. Door de kinderen waardevolle ervaringen op te laten doen, willen we ze op de samenleving voorbereiden en ze bewust laten worden van hun talenten. 

“Dalton is no method, no system. Dalton is an influence, a way of life.”

(Helen Parkhust)

Wij creëren ruimte en bieden kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan hun ontwikkeling. Daarbij vormen vijf kernwaarden de uitgangspunten van onze Dalton visie.

De vijf kernwaarden

De visie over opvoeding en onderwijs wordt binnen dalton samengevat in vijf kernwaarden: 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

“Freedom and responsibility together perform the miracle.”
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden.Een kind dat zelfstandig handelt doet dat grotendeels in vrijheid. Door middel van onze kerndoelen van onderwijs bepalen wij de stip op de horizon. De weg ernaartoe bepaalt ieder kind voor zich. Wij geven kinderen keuzevrijheid in:

- het kiezen van en speel- of werkplek
- het stellen van persoonlijke doelen
- de volgorde waarin ze hun werk doen
- alleen of samenwerken / samen spelen
- werken met spel, materiaal 'op papier' of digitaal

Een kind leert de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor ruimte en mogelijkheden biedt. Door kinderen meer vrijheid te bieden leren zij eigen keuzes maken en ontwikkelen ze een actieve leerhouding. Het is de taak van de medewerkers om te bekijken hoeveel van deze vrijheid het kind aankan. Door sturing en coaching kan de medewerker bepalen of het kader ruimer gemaakt kan worden of juist wat moet worden beperkt (vrijheid in gebondenheid).

Om kinderen in vrijheid zelfstandig te laten werken en spelen vragen en schenken wij vertrouwen. Dit onderlinge vertrouwen is de basis van onze daltonvisie op onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen over taken die ze zelfstandig en/ of in samenwerking uitvoeren. Wij geven kinderen verantwoordelijkheid en kinderen nemen deze verantwoordelijkheid.

Zelfstandigheid

“Experience is the best and indeed the only real teacher.”
Zelfstandigheid op het P@rk betekent actief leren en ontwikkelen. Als kinderen na het P@rk hun weg vervolgen, is zelfstandigheid een stevige basis. Voor het vervolgonderwijs bezitten de kinderen de vaardigheden om te plannen, de houding om taakgericht te zijn en te vertrouwen op eigen kunnen: “Ik kan zelf problemen oplossen; ik kan kiezen wat ik verder ga doen en wat ik nog wil leren; ik heb geleerd die keuze te maken.” Het is een manier van positief eigenwijs zijn. Kinderen kunnen uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Vanuit reflectie komen kinderen tot een eerlijk beeld van zichzelf. Op het gebied van kennis verwerven houden wij de einddoelen en leerlijnen vast en geven we kinderen daarbinnen bewust de ruimte om zelf te kiezen en zelf te plannen hoe ze leren. Ze ontdekken zo hun eigen invloed op het leren.
Wij houden hierbij rekening met verschillen tussen kinderen: hoe zelfstandig is een kind, welke ontwikkel- en onderwijsbehoeften heeft een kind?

Samenwerking

“The school functions as a social community”
Wij creëren een omgeving waar kinderen en medewerkers van en met elkaar leren. Doordat de kinderen samen met de medewerkers en hun groepsgenoten aan hun taken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat ze elkaar kunnen helpen. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als de kinderen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een ander kind,  het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Hierdoor geven wij op eigen wijze vorm aan de oriëntatie op onszelf en de wereld. Hierbij zoeken we naar onderlinge verbanden en hebben we ook aandacht voor duurzaamheid en het klimaat.

Effectiviteit

“Efficiency measure”
Ons kindcentrum is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wanneer kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren is het leermoment effectiever. Op deze manier hebben wij de handen vrij om de kinderen te coachen en te begeleiden. Kinderen kunnen op hun eigen tempo aan hun ontwikkeldoelen werken. Dit beïnvloedt zowel het welbevinden als de ontwikkeling.

Reflectie

“I would be the first to hear welcome criticism.”
Om te kunnen reflecteren zijn heldere doelen essentieel. Dat kunnen ontwikkel- en kerndoelen van uit de leerstof zijn maar dat kunnen ook door de kinderen geformuleerde ‘ik-doelen’ zijn. Heldere criteria waarin vastgelegd wordt wanneer het doel behaald is, zijn hierbij van doorslaggevend belang. Om de regie te kunnen nemen over het eigen ontwikkel- of leerproces is reflecteren op die doelen noodzakelijk. Door te reflecteren krijgen de kinderen middelen in handen om zelf grip te houden op zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. Reflectie kan voorafgaand aan dit proces plaatsvinden, gedurende dit proces (monitoring) en na afloop van dit proces. Van begin tot eind sturen de kinderen zo hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.  Onze medewerkers maken van het P@rk een lerende organisatie, dat ernaar streeft om bekwaam te zijn en te blijven.  Meer informatie staat op www.dalton.nl 

Facebook