Kindcentrumraad (KC)
KC Leden

- Michelle Lourens-Wijsman (voorzitter) 
- Marjolin Woudenberg (Lid namens het team)
- Bernardet Annevelink (lid namens de ouders)
- Judith Akse (lidnamens het team)
- Jacqueline Bleumink (lid namens het team)
- Linsey Lourens-Busch (lid namens ouders)

OC Lid

- Kimm Elijzen (lid namens de ouders)

Pedagogisch medewerker
​- Anja Schutten - Klein Gotink (namens het team)
Notulen

​Jaarstukken Activiteitencommissie en Kindcentrumraad
Notulen MR vergadering 15 juni 2020

Notulen MR vergadering 6 april 2020
Notulen MR vergadering 2 maart 2020
Notulen MR vergadering 9 december 2019
Notulen MR vergadering 14 oktober 2019
Jaarverslag MR 2018-2019
Notulen MR vergadering 27 mei 2019
Notulen MR vergadering 1 april 2019
Notulen MR vergadering 18 februari 2019
Notulen MR vergadering 29 oktober 2018
Notulen MR vergadering 10 september 2018 

Notulen MR vergadering september 2017
Notulen MR vergadering november 2017
Notulen MR vergadering december 2017
Notulen MR vergadering maart 2018
Notulen MR vergadering mei 2018
Notulen MR vergadering juli 2018
Jaarverslag MR 2017-2018

Kindcentrumraad

Kindcentrum het P@rk te Brummen is een locatie waar onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0-13 jaar. Het eigen karakter van een kindcentrum vraagt om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid. Kindcentrum het P@rk kiest vanuit deze ontwikkeling voor een Kindcentrumraad (KCR). Deze KCR behartigt de belangen van alle kinderen van 0-13 jaar en hun ouders/verzorgers. De belangen van het personeel dat in dienst is van Stichting Archipel bij Kindcentrum het P@rk worden behartigd door de personeelsgeleding van de KCR. 

Een Kindcentrumraad heeft te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang (WKO). Binnen de KCR zijn een MR-kamer en een OC-kamer gevormd. In de OC-kamer worden besluiten genomen zoals bedoeld in de WKO. In de OC-kamer hebben uitsluitend de ouders zitting, zij kunnen bij meerderheid van stemmen gevraagd een ongevraagd advies uitbrengen. De pedagogisch medewerker is wel aanwezig tijdens de vergadering. In de MR-kamer worden besluiten genomen zoals bedoeld in de WMS. In deze kamer hebben ouders en personeelsleden zitting. Beide geledingen hebben evenveel stemmen en beslissen bij meerderheid van stemmen.   

Speerpunten KC 2020-2021

Financiën

Dalton onderwijs/combinatiegroepen

Corona ontwikkelingen

Formatie en ontwikkelingen in leerlingenaantal

Inrichting school

Betrokkenheid ouders

Speerpunten OC 2020-2021

Uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;

Algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;

Openingstijden;

Beleid rondom voorschoolse educatie;

Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;

Tarieven van de kinderopvang

Betrokkenheid ouders

Voor een goed functionerende KCR is input van ouders en leerkrachten van groot belang. Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de KCR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De KCR vergaderingen zijn openbaar.

Vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021

Maandag 5 oktober
Maandag 23 november
Maandag 15 februari 
Maandag 12 april
Maandag 31 mei
Maandag 5 juli

De vergadering duurt van 19.30 tot ca. 21.30uur en vindt op school of digitaal plaats.. Een vergadering bijwonen kan; we vinden het fijn als je vooraf meldt dat je komt (mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl). 

Voor vragen, tips of complimenten mail naar: 

mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl


Facebook