Kindcentrumraad (KCR)
KC Leden

- Michelle Lourens-Wijsman (voorzitter) 
- Akkie Kemperman (lidnamens het team)
- Jacqueline Bleumink (lid namens het team)
- Linsey Lourens-Busch (lid namens ouders)

OC Lid

- Kimm Elijzen (lid namens de ouders)

Pedagogisch medewerker
​- Anja Schutten - Klein Gotink (namens het team)
Notulen

Notulen KCR 8 maart 2021
Notulen KCR 23 november 2020
Notulen KCR 5 oktober 2020 
​Jaarstukken Activiteitencommissie en Kindcentrumraad
Notulen MR vergadering 15 juni 2020
Notulen MR vergadering 2 maart 2020  


Kindcentrumraad

Kindcentrum het P@rk te Brummen is een locatie waar onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0-13 jaar. Het eigen karakter van een kindcentrum vraagt om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid. Kindcentrum het P@rk kiest vanuit deze ontwikkeling voor een Kindcentrumraad (KCR). Deze KCR behartigt de belangen van alle kinderen van 0-13 jaar en hun ouders/verzorgers. De belangen van het personeel dat in dienst is van Stichting Archipel bij Kindcentrum het P@rk worden behartigd door de personeelsgeleding van de KCR. 

Een Kindcentrumraad heeft te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang (WKO). Binnen de KCR zijn een MR-kamer en een OC-kamer gevormd. In de OC-kamer worden besluiten genomen zoals bedoeld in de WKO. In de OC-kamer hebben uitsluitend de ouders zitting, zij kunnen bij meerderheid van stemmen gevraagd een ongevraagd advies uitbrengen. De pedagogisch medewerker is wel aanwezig tijdens de vergadering. In de MR-kamer worden besluiten genomen zoals bedoeld in de WMS. In deze kamer hebben ouders en personeelsleden zitting. Beide geledingen hebben evenveel stemmen en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Huishoudelijk regelement

Voor een goed functionerende KCR is input van ouders en leerkrachten van groot belang. Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de KCR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De KCR vergaderingen zijn openbaar.

De vergadering duurt van 19.30 tot ca. 21.30uur en vindt op school of digitaal plaats.. Een vergadering bijwonen kan; we vinden het fijn als je vooraf meldt dat je komt (mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl). 

Voor vragen, tips of complimenten mail naar: 

mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl


Facebook