Kinderraad

We hebben op ons kindcentrum een kinderraad. De raad bestaat uit 8 personen. Begin van het schooljaar wordt er een kinderraad gevormd door kinderen uit de onder-, midden-, bovenbouw en BSO.

Waarom een kinderraadraad?
• De kinderen hebben een eigen stem binnen de organisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid voor onze organisatie bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor onze organisatie zaken bevorderen.
• De kinderen een beter inzicht in de organisatie van ons kindcentrum bijbrengen.
• Kwaliteit van de organisatie bevorderen.
• De kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
• In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 en de BSO worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht en pedagogisch medewerkers mogen naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
• In elke groep en de BSO wordt 1 kind gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de kinderraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
• De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
• De kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
• Bij elke vergadering is de directeur aanwezig.
• De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen groep.
• De kinderen blijven een heel schooljaar in de kinderraad.

Waarover kan de kinderraad vergaderen?
De kinderraad neemt ideeën mee vanuit de groep.
• Leden van de kinderraad worden aangesproken
• Leden van de kinderraad komen zelf met ideeën.
• Het team kan bespreekpunten inbrengen.
• Punten vanuit de kinderraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staande ruimte.

Facebook