Kinderraad

We hebben op ons kindcentrum een kinderraad. De raad bestaat uit 8 personen. Begin van het schooljaar wordt er een kinderraad gevormd door kinderen uit de onder-, midden-, bovenbouw en BSO.

Waarom een kinderraadraad?
• De kinderen hebben een eigen stem binnen de organisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid voor onze organisatie bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor onze organisatie zaken bevorderen.
• De kinderen een beter inzicht in de organisatie van ons kindcentrum bijbrengen.
• Kwaliteit van de organisatie bevorderen.
• De kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
• In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 en de BSO worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht en pedagogisch medewerkers mogen naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
• In elke groep en de BSO wordt 1 kind gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de kinderraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
• De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
• De kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
• Bij elke vergadering is de directeur aanwezig.
• De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen groep.
• De kinderen blijven een heel schooljaar in de kinderraad.

Waarover kan de kinderraad vergaderen?
De kinderraad neemt ideeën mee vanuit de groep.
• Leden van de kinderraad worden aangesproken
• Leden van de kinderraad komen zelf met ideeën.
• Het team kan bespreekpunten inbrengen.
• Punten vanuit de kinderraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staande ruimte.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook