Anti-pestbeleid

Binnen onze school worden waarden en normen, die in onze samenleving als algemeen aanvaard worden beschouwd, door allen bij de school betrokkenen tot uiting gebracht. Wij gaan uit van een democratische samenleving en mensen zijn naar onze mening per definitie gelijkwaardig.

Kanjertraining

Via onze Kanjertraining willen we dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. De Kanjertraining is een programma voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld. 

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder-) gedrag. Zo kan men zich gedragen als:
  • Het aapje. Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus
  • Het konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. 
  • De pestvogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.
  • De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. 
Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit slachtofferrol stappen, heft in eigen hand nemen.  Binnen de kanjertraining wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:
  • we vertrouwen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht een ander uit
  • niemand doet zielig
  • we helpen elkaar

De Kanjertraining wordt gegeven in groep 1 t/m groep 8 en is ook terug te vinden in de regels en afspraken binnen onze school. We streven ernaar om in ieder geval alle leerkrachten op te leiden tot Kanjertrainers.

Sociale Veiligheid Protocol Kanjertraining

Pestprotocol

Onze Stichting Archipel heeft een procedure die wordt doorlopen om zoveel mogelijk een veilige schoolomgeving te garanderen. Voorafgaand aan deze procedure wordt van de leerkracht verwacht dat hij/zij pedagogische maatregelen neemt om het gedrag van de leerlingen waar nodig te corrigeren en de betrokken leerling/ ouders te ondersteunen. Dit is in het belang is van de individuele leerling en de overige leerlingen in de groep. Onze definitie van wangedrag of grensoverschrijdend gedrag: Er is sprake van het herhaaldelijk negeren van schoolregels, structureel ontoelaatbaar pestgedrag, diefstal, fysiek geweld, bedreiging of vernieling. Het pestprotocol ligt op school ter inzage. 

Facebook