Klachtenregeling onderwijs

Voor onze school is een klachtenregeling van kracht die u de mogelijkheid geeft om in voorkomende gevallen een klacht in te dienen over de school. Gebruikelijk is het dat ouders met een dergelijke klacht eerst naar de medezeggenschapsraad, de schoolcontactpersoon en/ of het bestuur gaan. In het uiterste geval kan dan de klachtencommissie worden ingeschakeld. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke personen die, na de partijen te hebben gehoord, een in principe bindende uitspraak doen. Tegen deze uitspraak kan men via de normale rechtsgang in beroep gaan. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Klachtenprocedure opvang

Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Wij horen dit graag van u zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Komt u er met de medewerker niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende van uw opvanglocatie. Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld, zich vaker voordoen of verwacht u dat het intern indienen van uw klacht geen zoden aan de dijk zal zetten, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Stichting Archipel Kinderopvang is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Meer informatie over deze klachtencommissie kunt u vinden op klachtenregeling.

Facebook